Zapytaj eksperta - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Print page OHandS1 - Pest Control - Envu
Na jak długo należy zalecać klientom pozostawanie poza obszarem objętym zwalczaniem szkodników?

Odpowiedź:

To doskonałe pytanie – każda firma, zajmująca się profesjonalnie zwalczaniem szkodników, powinna być w stanie udzielić na nie definitywnej odpowiedzi.

 

Do naszych obowiązków w zakresie BHP w ramach wykonywanej pracy należy nie tylko ochrona personelu w trakcie pracy, ale również ochrona ludzi i zwierząt należących do gatunków innych niż docelowe.

 

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, ponieważ zarówno metody zwalczania szkodników, jak i typy substancji, warunki środowiskowe oraz właściwości fizyczne obszaru objętego działaniem są bardzo zróżnicowane.

 

Po pierwsze, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, ocenić potencjalne zagrożenia oraz zastosować odpowiednie środki w celu wyeliminowania ewentualnych problemów. Metody z wykorzystaniem substancji lotnych w procesie rozpylania podlegają innym zasadom, niż zastosowanie kontrolowanych metod aplikacji na pustych obszarach.

 

Dostępne preparaty mają różnorodne właściwości, jeśli chodzi o parowanie rozpuszczalników lub innych składników, które ulatniają się w krótkim czasie. Do czynników środowiskowych należy poziom wilgotności, który ma wpływ na wskaźniki parowania, a także na prędkość wymiany powietrza w obszarze objętym działaniami – inaczej działamy w otwartej przestrzeni, a inaczej – w zamkniętym biurze o słabej cyrkulacji powietrza.

 

Rolą firmy zwalczającej szkodniki jest przeanalizowanie oraz ocena wszystkich czynników, odgrywających istotną rolę w miejscu oddziaływania, tak, aby zastosowane środki były nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne dla wszystkich zaangażowanych.

 

Skąd wziąć istotne informacje?

Przede wszystkim, niezbędne informacje znajdują się na  etykiecie produktu, którą należy w związku z tym przeczytać w całości, zwłaszcza, gdy używamy produktu po raz pierwszy lub w sposób dotąd nie stosowany.   

 

Wskazówki ogólne na etykiecie to zbiór kluczowych informacji, dotyczących środków ostrożności, bezpieczeństwa, a także, co niezwykle istotne, czasu, po jakim możliwe jest ponowne wejście na obszar zwalczania szkodników. Niekiedy wskazówki są bardzo szczegółowe – np. 4 dni lub 4 godziny, zdarza się też, że mają charakter bardziej ogólny – np. „nie wchodzić na obszar objęty oddziaływaniem produktu, dopóki aerozol nie wyschnie”. W zależności od temperatury, wymiany powietrza, a także od właściwości absorpcyjnych powierzchni, na których rozpylamy substancję – np. dywany czy powierzchnie nieporowate – zalecenia mogą być zróżnicowane.   

 

Tekst główny etykiety zawiera szczegółowe informacje na temat uwarunkowań, szkodników, częstotliwości stosowania oraz ważne wskazówki co do stosowania produktu. Należy uważnie je przeczytać i zawsze przestrzegać zawartych w nich zaleceń.    

 

Instrukcja ogólna zawiera informacje szczegółowe na temat przygotowania mieszanki i sposobu użytkowania produktu, w szczególności w przypadku trudnych powierzchni.   Ostrzeżenia ogólne to spis ograniczeń w zastosowaniu produktu, jak również procedur, których należy przestrzegać przed i po aplikacji.     

 

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej odnosi się do produkcji, przechowywania i transportu wyrobu w postaci koncentratu, ma więc niewielkie zastosowanie po rozcieńczeniu produktu. W przypadku transportowania wyrobu w koncentracie na obszar zastosowania, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie. Po rozcieńczeniu produktu, wystarczy stosować się do instrukcji na etykiecie.   

 

Firma Envu zaleca…

Moja rada co do wyłączenia z użytku obszaru zastosowania produktu: należy zsumować wszystkie istotne czynniki. Bierzemy przy tym pod uwagę metodę użytkowania produktu, zachowanie zawartych w nim substancji lotnych, jak również czas wysychania produktu na powierzchni porowatej. Należy zapoznać się z właściwościami produktu, szczególnie, jeśli w grę wchodzą substancje lotne. Na tej podstawie podejmujemy decyzję co do czasu wyłączenia obszaru z użytku.

 

Należy omówić to zagadnienie z klientem, przedstawiając mu  jednoznacznie wszystkie istotne kwestie. Nie zdarzyło mi się dotąd spotkać klienta, który nie byłby zainteresowany kwestiami dotyczącymi jego własnego bezpieczeństwa.

 

Co najważniejsze, należy kontrolować cały proces, od początku do końca, i wyciągać wnioski ze wszystkiego, co robimy.